งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย
ขยะเปิดข้างเทท้าย
ขยะอัดท้าย
ขยะคอนเทนเนอร์
รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์
รถบรรทุกขยะอัดท้าย
รถดูดส้วม
รถสุขาเคลื่อนที่
รถดูดสิ่งปฏิกูล
รถสุขาเคลื่อนที่
รถกวาด-ดูดฝุ่น
รถดูดสิ่งโสโครก(โคลน)และฉีดล้างท่อระบายน้ำ
รถกวาด
รถดูด